OREEC is a part of
Facebook
PRESS | NEWS | CONTACT | SITEMAP  

About OREEC

OREEC is a cluster of companies,
research and education institutions within the field om cleantech in the Oslo region, Norway.

Read more >>

Our programs

OREEC regularly facilitate
networking events and can also connect you directly with relevant actors.

Read more >>

Join OREEC

Partnership in OREEC shall
stimulate innovation and business
in your firm.

Read more >>

Latest news:

Brenner for biogass

13. mai inviterte Biogass Oslofjord, i samarbeid med OREEC, til lansering av en ny rapport om biogass i Oslofjordregionen.

 

Både Biogass Oslofjord og OREEC er med i det store skandinaviske Interreg-prosjektet BioGas2020, et grenseoverskridende samarbeid for biogassutvikling i Öresund-Kattegat-Skagarrak-området.

– Det er derfor naturlig å samarbeide om dette arrangementet. Jeg opplever OREEC som en effektiv samarbeidspartner i nettverket, sier Per Wennerberg, som er prosjektleder for Biogass Oslofjord.

 

Marked for biogass

Markedsrapporten om biogass i Oslofjordregionen er utarbeidet av Rambøll, i samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune, på vegne av Biogass Oslofjord. Rambøll-rapporten har analysert mulighetene for å utnytte energien i gjødsel, slam og organisk avfall i regionen.

Ifølge rapporten ligger det an til en kraftig økning i etterspørselen – dersom Ruter og andre offentlige aktører opprettholder sine ambisiøse planer for biogass.

Det er per i dag 23 biogassanlegg i Oslofjordregionen, og samlet energiproduksjon som tilsvarer 341 GWh eller 35 millioner liter diesel. Råstofftilgangen muliggjør en økning i størrelsesorden 100 til 150 GWh frem mot 2030.

Fremtidig utnyttelse av husdyrgjødsel er ikke tatt med. Biogass fra husdyrgjødsel har et teoretisk utnyttelse på 300 GWh, men det realistiske potensialet er usikkert.

 

Trenger gode hjelpere

I likhet med andre nye markeder, er også biogass avhengig av støtteordninger. I løpet av det siste året er det tatt flere grep for å styrke rammevilkårene for biogass, blant annet ved innføring av en veibruksavgift på naturgass og fjerning av 30 prosent-taket i Enovas biogassprogram.

Støtteordningen er riktig og helt nødvendig i en tidlig frase, fremholder Per Wennerberg. Han mener biogass representerer en fantastisk gjenbruk av avfall.

– Biogass er selve kroneksempelet på den sirkulære økonomien. Det kan ikke bli bedre. Det er nesten lyrisk! Men det er ikke verdt noe om vi ikke klarer å kommunisere dette, sier han.

Prosjektleder Marianne Reime i OREEC kunne ikke vært mer enig. Kommunikasjon og synlighet er viktig for å lykkes med en videre markedsutvikling for biogassen, understreker hun.

– Bransjen må bli enda flinkere til å synliggjøre fordelene og spre de gode historiene ved bruk av biogass. Biogassen gir nytte både for klima og miljø, og det er når vi anvender den i transportsektoren at gevinsten er størst, sier Reime.

Per Wennerberg påpeker at det må foreligge et volummarked for å kunne gå i gang med produksjonen. Et større marked kan også åpne for nye bruksområder, slik som i Sverige, der 50.000 personbiler går på biogass.

 

Sammen i BioGas2020

BioGas2020 er et bredt partnerskap med 35 aktører fra forskning, næringsliv og offentlig virksomhet. Prosjektet skal samle kunnskap om biogass under en felles paraply og være en samarbeidsarena som kan skape økt etterspørsel etter fornybar biogass.

OREEC, som er partner i dette store Interreg-prosjektet, har i tillegg fått støtte fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune til å oppskalere sin aktivitet i partnerskapet, Blant annet gjennom workshops for å samle biogassinteresserte i regionen.

Løftet hydrogen på Stortinget

OREECs prosjektleder Kristian E. Vik mener Stortinget må sørge for at Norge får en hydrogenstrategi med klare mål.

– Norge har et stort potensial for å ta i bruk hydrogenteknologi til industri, nullutslippstransport – og lagring og eksport av energi, understreket Kristian E. Vik, som er prosjektleder i det EU-finansierte hydrogen-prosjektet Blue Move.

Det var imidlertid som generalsekretær i Norsk Hydrogenforum har fikk taletid i Stortingets Energi- og miljøkomité, under høringen av «Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030» (Stortingsmelding nr. 25, 2015-2016).

 

Etterlyste konkrete mål

Vik sa seg glad for at hydrogen var tatt inn i Stortingsmeldingen. Samtidig la han la heller ikke skjul på at den har et betydelig forbedringspotensial.

– Energimeldingen har riktignok fått inn et delkapittel om en hydrogenstrategi, men den er altfor vag. Meldingen trenger konkrete mål om utbygging av infrastruktur, understreket han.

Vik savner en tydelig plan for hvordan Norge skal bruke fornybar energi til å erstatte fossile energikilder og redusere utslippene.

 

Gode businessmuligheter

Det er betydelige gevinster å hente gjennom å koble det stasjonære energisystemet mot transportsektoren, fremholder Kristian E. Vik.

– Her er det muligheter for å skape bedre business for strømprodusentene. Hydrogen kan gi en boost til næringsutvikling i skjæringspunktet mellom kraftproduksjon og transport, hevder han.

Derfor et det også viktig å komme i gang med utbyggingen av en nasjonal infrastruktur for hydrogenstasjoner. Og det må skje nå – i 2016, understreker Vik.

– Ja, det er viktig dersom vi vil sikre etablering av nye arbeidsplasser hos norske aktører. De norske hydrogenaktørene vil være utsatt for hard internasjonal konkurranse. Tidlig etablering av et hjemmemarked er nødvendig for å bygge opp en norsk kompetanse, og skape et godt fundament for eksportaktivitet basert på norsk hydrogenekspertise.

 

Se Kristian oppsummere hydrogenteknologiens muligheter overfor stortingspolitikerne, her.

Examples of our programs:

Cleantuesday

Ingressbilde

Cleantuesday – one Tuesday every month OREEC invites to an informal happening, where start-ups, investors, industry and other actors give speeches on topics.

Business development

Ingressbilde

Through matchmaking OREEC is connecting different actors. This opens up possibilities for further collaboration and business development.

Some of our projects:

NCI Link - Business Opportunities

Ingressbilde

Are you an innovative technology company in an early phase? Or are you an established industry looking for game changing cleantech solution for your business?

COOLSWEEP

Ingressbilde

COOLSWEEP is about identifying efficient sustainable ways to produce energy from waste and innovative utilizations of the by-products from the energy production.

Klyngeprosess på sol

Ingressbilde

I høst jobber OREEC med en prosess sammen med partnerne på solenergi for å få opp en sterk næringsklynge på solenergi. Målet er å søke Arena status og få til økt vekst for de norske solaktørene på det norske og internasjonale markdet.